Pravilnici i uredbe

PRAVILNICI

Pravilnik o utvrđivanju mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu - postavljeno: 25.02.2019.
PREUZMI
Pravilnik o kvalitetu jaja - postavljeno: 07.02.2019.
PREUZMI
Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republiku Srbiju - postavljeno: 06.02.2019.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva - postavljeno: 06.02.2019.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima - postavljeno: 28.01.2019.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi - postavljeno: 24.01.2019.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla - postavljeno: 08.01.2019.
PREUZMI
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, za tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi - postavljeno: 08.01.2019.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva - postavljeno: 18.12.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja - postavljeno: 23.11.2018.
PREUZMI
Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti poljoprivredne inspekcije - postavljeno: 14.11.2018.
PREUZMI
Pravilnik o metodologiji utvrđivanja referentnih cena investicije  za obračun IPARD podsticaja - postavljeno: 08.11.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku - postavljeno: 05.11.2018.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrammbenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića - postavljeno: 22.10.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava - postavljeno: 22.10.2018.
PREUZMI Prilog 1 Prilog 4 Prilog 5
Pravilnik o karantinu za uvezene životinje - postavljeno: 10.10.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa - postavljeno: 13.08.2018.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme  za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje - postavljeno: 25.06.2018.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje - postavljeno: 25.06.2018.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicim - postavljeno: 18.06.2018.
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2018. godinu - postavljeno: 30.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde - postavljeno: 29.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla - postavljeno: 28.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovima salmonela - postavljeno: 11.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla - postavljeno: 07.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju - postavljeno: 04.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju - postavljeno: 04.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i... - postavljeno: 04.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2018. godinu - postavljeno: 04.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje - postavljeno: 23.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o dopuni Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje - postavljeno: 23.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo - postavljeno: 23.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje - postavljeno: 10.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje - postavljeno: 10.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja - postavljeno: 03.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o Listi malih useva i manje značajnih namena - postavljeno: 03.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov - postavljeno: 03.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva - postavljeno: 28.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane za životinje - postavljeno: 28.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje - postavljeno: 28.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme i sredstava za rad, kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje veterinarske delatnosti - postavljeno: 28.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama - postavljeno: 28.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja - postavljeno: 26.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o zahtevima za proizvodnju i promet aromatizovanih vina - postavljeno: 19.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2018. godinu - postavljeno: 19.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela - postavljeno: 19.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla - postavljeno: 19.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2018. godinu - postavljeno: 16.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije - postavljeno: 14.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja - postavljeno: 06.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja registra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja - postavljeno: 06.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane - postavljeno: 06.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2018. godinu - postavljeno: 19.02.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu ustanovljavanja lovnog područja i lovišta, uslovima za sprovođenje lovnog gazdovanja, postupku sprovođenja javnog oglasa... - postavljeno: 12.02.2018.
PREUZMI
Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti životinja transmisivnih spongioformnih encefalopatija i drugih bolesti životinja koje se mogu preneti sporednim proizvodima životinjskog porekla u Republiku Srbiju - postavljeno: 18.01.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju - postavljeno: 18.01.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu - postavljeno: 26.12.2017.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava - postavljeno: 19.12.2017.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini - postavljeno: 13.12.2017.
PREUZMI
Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla - postavljeno: 13.12.2017.
PREUZMI
Pravilnik o podsticaju za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena - postavljeno: 08.12.2017.
PREUZMI
Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2018. godinu - postavljeno: 27.11.2017.
PREUZMI
Pravilnik o kvalitetu sirovog mleka - postavljeno: 27.11.2017.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu - postavljeno: 24.11.2017.
PREUZMI
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom - postavljeno: 23.11.2017.
PREUZMI
Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju objekti za životinjske otpatke i pogoni za preradu i obradu životinjskih otpadaka - postavljeno: 23.11.2017.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o šumskom redu - postavljeno: 23.11.2017.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju - postavljeno: 23.11.2017.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku - postavljeno: 02.11.2017.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu - postavljeno: 02.10.2017.
PREUZMI
Pravilnik o kvalitetu osvežavajućih bezalkoholnih pića - postavljeno: 02.10.2017.
PREUZMI
Pravilnik o kvalitetu šećera namenjenog za ljudsku upotrebu - postavljeno: 02.10.2017.
PREUZMI
Pravilnik o metodama ispitivanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta - postavljeno: 22.09.2017.
PREUZMI
Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva - postavljeno: 21.09.2017.
PREUZMI Prilog 1 Prilog 2 Prilog 3 Prilog 4 Prilog 5 Prilog 6 Prilog 7
Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava - postavljeno: 21.09.2017.
PREUZMI Prilog 1 Prilog 2 Prilog 3 Prilog 4 Prilog 5 Prilog 6 Prilog 7
Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2017. godinu - postavljeno: 04.09.2017.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja - postavljeno: 04.09.2017.
PREUZMI
Pravilnik o korišćenju podsticaja za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju - postavljeno: 28.07.2017.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sadržini i načinu vođenja vinarskog registra, kao i o obrascu zahteva za upis u vinarski registar - postavljeno: 28.06.2017.
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2017. godinu - postavljeno: 28.06.2017.
PREUZMI
Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja - postavljeno: 28.06.2017.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje... - postavljeno: 28.06.2017.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja - postavljeno: 16.06.2017.
PREUZMI
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama - postavljeno: 14.06.2017.
PREUZMI
Ispravku spiska ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2017. godinu - postavljeno: 14.06.2017.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama Pravilnika o kvalitetu hrane za zivotinje - postavljeno: 02.06.2017.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnik o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu - postavljeno: 30.05.2017.
PREUZMI
Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2017. godinu - postavljeno: 25.05.2017.
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2017. godinu - postavljeno: 24.05.2017.
PREUZMI
Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku - postavljeno: 24.05.2017.
PREUZMI
Pravilnik o obrascu i sadržini recepta za veterinarske lekove, kao i načinu izdavanja i propisivanja veterinarskih lekova - postavljeno: 24.05.2017.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva - postavljeno: 18.05.2017.
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu - postavljeno: 09.05.2017.
PREUZMI
Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2017. godinu - postavljeno: 08.05.2017.
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2017. godinu - postavljeno: 05.05.2017.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla ove pravilnike - postavljeno: 05.05.2017.
PREUZMI
Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju - postavljeno: 05.05.2017.
PREUZMI
Pravilnik o dopunama Pravilnika o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda - postavljeno: 05.05.2017.
PREUZMI
Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju - postavljeno: 05.05.2017.
PREUZMI
Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2017. godinu - postavljeno: 05.05.2017.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja - postavljeno: 25.04.2017.
PREUZMI
Pravilnik o organizaciji i poslovima učesnika u funkcionisanju sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima koja učestvuju u fadn sistemu - postavljeno: 25.04.2017.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje - postavljeno: 20.04.2017.
PREUZMI
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela - postavljeno: 20.04.2017.
PREUZMI
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov - postavljeno: 20.04.2017.
PREUZMI
Pravilnik o registraciji, odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja - postavljeno: 20.04.2017.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima - postavljeno: 11.04.2017.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama Pravilnika podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje - postavljeno: 11.04.2017.
PREUZMI
Pravilnik o Listi genetskih rezervi domaćih životinja, načinu očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i o Listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa - postavljeno: 11.04.2017.
PREUZMI
Pravilnik o uslovima koje treba da ispuni kontrolna organizacija, kao i načinu i postupku rada kontrolne organizacije - postavljeno: 05.04.2017.
PREUZMI
Pravilnik o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i... - postavljeno: 05.04.2017.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje - postavljeno: 28.03.2017.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima - postavljeno: 28.03.2017.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora - postavljeno: 28.03.2017.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa - postavljeno: 28.03.2017.
PREUZMI
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla - postavljeno: 21.03.2017.
PREUZMI
Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini - postavljeno: 07.03.2017.
PREUZMI

Za sva pitanja
pozovite nas 011 63 51 233

Pridruži nam se